Obec Petrovice

Informace dle zákona

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Obec Petrovice vydává ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, následující informace:

 

Vznik obce

 

Obec existovala před účinností zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Je tedy územním samosprávným orgánem ve smyslu tohoto zákona. Svou činnost provozuje na principech legality odpovědnosti.

 

Sídlo obecního úřadu

 

403 37 Petrovice 529

okres Ústí nad Labem

 

 

Organizační struktura obce a Obecního úřadu Petrovice

 

Nejvyšším orgánem obce je obecní zastupitelstvo. Obecní zastupitelstvo má ustanoveny tyto komise:

- bytová, sociální a kulturní

- finanční

- kontrolní

- stavební

 

Starosta

- je zvolen obecním zastupitelstvem

- je statutárním zástupcem obce

- řídí obecní úřad

 

Místostarosta

- zastupuje starostu v době nepřítomnosti

- řídí pracovníky obecního úřadu

- řídí veškerou hasičskou agendu

 

2 referentky

- podatelna, spisová agenda, výběr poplatků, účetnictví atd.

 

Matrika

- působnost pro obvod obce Petrovice

 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost obce

 

- zák. č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících,ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)

- zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- vl. vyhl. č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících

- zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním

- zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí ČR (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

- zák. č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování

- zák. č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

- vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 222/1990 Sb., o zajišťování obrany České republiky

- zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- vyhl. č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o požární ochraně

- zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

- vyhl. č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů

 

Vyřizování žádostí o poskytnutí informace

 

A) Poskytování informací

1. Zákony upravující postup obce při poskytování informací veřejnosti jsou zejména tyto:

- zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů ve znění zákona č. 164/1999 Sb.

- zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech

- zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení

- zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

- zák. č. 367/1990 Sb., o obcích

 

Uvedené zákony lze nalézt ve Sbírce zákonů ČR.

 

2. Za obec poskytuje informace zpravidla starosta a to:

a) zveřejněním

 • na úřední desce úřadu
 • na vlastní internetové stránce - www.obecpetrovice.cz
 • v obecním zpravodaji

 

b) na základě žádosti

 

Žadatel může být vždy odkázán na zveřejněnou informaci. Pokud žadatel bude trvat na individuálním vyřízení žádosti, je povinností mu vyhovět.

 

B) Omezení práva na informace

 

1) Žádosti o poskytnutí informace nebude vyhověno v případech ochrany:

 • utajovaných skutečností (viz § 7 zákona)
 • osobností a soukromí (v rozsahu § 8 zákona)
 • obchodního tajemství (s výjimkou informací o používání finančních prostředků státního rozpočtu - viz § 9 odst. 2 zákona)
 • důvěrnosti majetkových poměrů (viz § 10 zákona)
 • a dále pokud byla podána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím souhlasí.

 

2) Obec informaci dále neposkytne v případě:

 • pokud jde o informaci, která se týká přípravy k vydání stavebního rozhodnutí
 • pokud ji zveřejňuje podle zvláštního zákona (např. dle zák. č. 89/95 Sb., o státní statistické službě)
 • pokud by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví (např. autorský zákon)
 • pokud se jedná o probíhající trestní řízení, rozhodovací činnost soudů, plnění úkolů zpravodajských služeb, přípravy, průběhu a projednávání výsledků kontrol orgánů NKÚ.

 

3) Obec omezuje právo na poskytnutí informace, pokud se žádost vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním

předpisům.

 

C) Vyřizování žádostí o informace

 

1) Způsob podání žádosti

 

a) žádosti sdělené telefonicky

jsou vyřizovány neformálně, bezodkladně v běžném úřednickém styku a bezplatně.

b) ústně podané žádosti

jsou vyřizovány neformálně, a to všemi pracovníky OÚ v rámci jejich pracovní náplně.

c) žádosti podané písemně (písemným podáním se rozumí rovněž podání faxem nebo elektronickou poštou)

podléhají formalizovanému postupu a to i v případech, kdy žadateli nebyla ústní žádost uspokojivě vyřízena a on znovu písemně požádá o tutéž informaci.

 

Vzor formuláře pro podání žádosti je přílohou tohoto bulletinu.

 

2) Den podání

 

Žádost je podána dnem jejího doručení:

- do podatelny

- na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- na fax č.: 475 226 135

 

Ode dne podání běží lhůty pro vyřízení žádosti, dané zákonem.

 

3) Postup při vyřízování písemných žádostí

 

Postup při vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace je dán ustanovením § 14, 15 a 16 zákona. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam na jednotném tiskopisu, který je přílohou č. 2 tohoto bulletinu.

 

4) Lhůty pro vyřízení žádostí

 

Při vyřizování žádosti o poskytnutí informace postupuje obecní úřad podle ustanovení § 6 a 14 zákona, které stanoví tyto lhůty pro vyřizování žádostí:

 

- do 3 dnů po obdržení žádosti úřad sdělí, že věc nepatří do působnosti obecního úřadu a žádost se odkládá

- do 7 dnů po obdržení žádosti úřad sdělí, že informace je zveřejněna a kde

- do 7 dnů po obdržení žádosti úřad vyzve žadatele k upřesnění žádosti a stanoví mu lhůtu do 30 dnů od doručení výzvy

- do 15 dnů po doručení žádosti úřad poskytne informaci (tuto lhůtu lze prodloužit maximálně o 10 dnů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován), v případě, že úřad žádosti nevyhoví, vydá ve stejné lhůtě rozhodnutí, tato lhůta je pro r.2000 prodloužena na 30 dnů, pro r. 2001 je prodloužena na 23 dnů (s možností prodloužení lhůty pro poskytnutí informace dle ust. § 14 odst. 5 pak činí tyto lhůty v r. 2000 - 50 dnů, v r. 2001 - 38 dnů).

 

5) Odvolání

 

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává písemně (osobně nebo poštou) na podatelně úřadu.

 

Odvolání může být podáno i v případě, kdy nebude žádost o poskytnutí informace vyřízena v zákonné lhůtě, tj. kdy se má za to, že žádost byla odmítnuta.

 

Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní zastupitelstvo. O odvolání proti rozhodnutí, týkajících se přenesené působnosti, rozhoduje Okresní úřad Ústí nad Labem.

 

Odvolací orgán rozhodne ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání.

 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem (podle zvláštních předpisů).