Obec Petrovice

Strategický plán rozvoje obce Petrovice

AKTUALITY

Dne 24.5.2016 v době od 17 do 19 hod proběhlo v sále Restaurace Radnice veřejné projednání Strategického plánu rozvoje obce Petrovice. Program jednání a prezenční listina

 

V rámci veřejného projednání byl zástupcem MAS Labské skály představen prostřednictvím prezentace Návrh Strategického plánu rozvoje obce Petrovice - promítanou prezentaci naleznete zde.

 

Aktuální verzi Návrhu Strategického plánu rozvoje obce Petrovice naleznete zde.

 

K návrhu Strategického plánu bylo možno podat připomínky přímo na veřejném projednání. 

Připomínky je dále možné do 7.6.2016 uplatnit:

 

- prostřednictvím následujícího tiskopisu, který odevzdejte nejpozději do 7.6.2016 na podatelnu Obecního úřadu v Petrovicích nebo doručte na adresu: MAS Labské skály, z.s., Libouchec 233, 403 35 Libouchec

- prostřednictvím webového formuláře, který naleznete na následující adrese:

 

Děkujeme přítomným občanům za účast na veřejném projednání a za zájem podílet se na rozhodování o budoucnosti obce Petrovice!

 

Fotogalerie z poslendího projednávání

 

 

 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE PETROVICE

Zastupitelstvo obce Petrovice schválilo na svém 8. Zasedání zastupitelstva záměr zpracovat Strategický plán rozvoje obce Petrovice. Zpracovatelem Strategického plánu rozvoje obce Petrovice (dále jen „Strategický plán“) je Obec Petrovice ve spolupráci s MAS Labské skály, která bude poskytovatelem odborné pomoci při tvorbě Strategického plánu.

CO JE STRATEGICKÝ PLÁN?

Strategický plán je koncepční dokument, který na základě podrobné analýzy území (dosavadní vývoj obce, demografický a ekonomický stav obce, slabé a silné stránky obce, aj.) definuje hlavní směry rozvoje obce v rámci stanoveného časového horizontu (do roku 2022). Strategickým plánem jsou pro hlavní oblasti života stanoveny cíle, priority a konkrétní opatření pro naplnění těchto cílů. Úkolem strategického plánu je rovněž definovat a zkoordinovat společné zájmy obce, obyvatel obce a podnikatelských subjektů tak, aby bylo dosaženo celkové prosperity obce. Strategický plán bude zároveň sloužit jako podklad pro žádosti o dotační tituly.

ZAPOJTE SE DO STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ, VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ

Protože chceme, aby Strategický plán odrážel zejména potřeby Vás občanů obce, budeme Vás na této webové stránce průběžně informovat, kdy a jakým způsobem se můžete do procesu tvorby strategického plánu zapojit. Právo se přímo účastnit procesu strategického plánování má každý obyvatel obce i ti, kdo v obci mají nějaký zájem. Společně tak můžeme spolurozhodovat o výběru prioritních problémů i o způsobu, jakými opatřeními bude stanovených priorit dosaženo.

ABYCHOM ZJISTILI, JAK SE VÁM V OBCI PETROVICE ŽIJE, PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS NÁSLEDUJÍCÍ DOTAZNÍK. VÝSTUPY Z TOHOTO DOTAZNÍKU BUDOU JEDNÍM Z VÝZNAMNÝCH PODKLADŮ PRO PŘIPRAVOVANÝ STRATEGICKÝ PLÁN.

DOTAZNÍK PRO OBČANY OBCE PETROVICE NAJDETE ZDE


CO SE AKTUÁLNĚ DĚJE?

V současné chvíli jsme na začátku celého procesu, kdy je potřeba vytvořit realizační tým, který bude Strategický plán vytvářet a dále pracovní skupiny tvořené místními aktéry (zejména vedení obce, významní podnikatele, neziskové organizace, skupiny aktivních občanů, apod.).

POKUD SE CHCETE AKTIVNĚ SPOLUPODÍLET NA TVORBĚ NAŠÍ SPOLEČNÉ BUDOUCNOSTI, ZAPOJTE SE DO ČINNOSTI PRACOVNÍCH SKUPIN, KTERÉ BUDOU ŘEŠIT KONKRÉTNÍ PROBLÉMY A TÉMATA PRO ROZVOJ OBCE MOŽNOST ZAPOJIT SE MAJÍ VŠICHNI OBČANÉ PETROVIC, PODNIKATELÉ, SPOLKY A DALŠÍ ORGANIZACE, PROSTĚ VŠICHNI, KTERÝM NA DĚNÍ V OBCI ZÁLEŽÍ! VAŠE NÁZORY A NÁMĚTY MOHOU VÝZNAMNĚ PŘISPĚT A BUDOU SE SPOLEČNĚ PODÍLET NA PŘÍPRAVĚ A TVORBĚ STRATEGICKÉHO PLÁNU. ZA TÍMTO ÚČELEM BYLY VYTVOŘENY NÁSLEDUJÍCÍ PRACOVNÍ SKUPINY:KE ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA V OBCI.

PRACOVNÍ SKUPINA „KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH“.

Hlavní oblasti zájmu pracovní skupiny: kulturní, sportovní a společenské dění v obci, kulturní dědictví, volnočasové aktivity, turistika a cestovní ruch, propagace obce, spolupráce (mezi obcemi, přeshraniční, meziresortní), apod.

PRACOVNÍ SKUPINA „SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ“.
Hlavní oblasti zájmu pracovní skupiny: zdravotní a sociální služby v obci, rozvoj vzdělávání, školství, zaměstnanost, bezpečnost a pořádek, apod.

PRACOVNÍ SKUPINA „INFRASTRUKTURA, OBČANSKÁ VYBAVENOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“.
Hlavní oblasti zájmu pracovní skupiny: dopravní a technická infrastruktura obce, odpadové hospodářství, bytový fond, občanská vybavenost obce, komunální služby, revitalizace krajiny a péče o životní prostředí, rozvoj a údržba veřejných prostranství, vzhled obce, alternativní a obnovitelné zdroje, apod.

PRACOVNÍ SKUPINA „EKONOMIKA, PODNIKÁNÍ A SPRÁVA OBCE“.
Hlavní oblasti zájmu pracovní skupiny: ekonomika obce, podnikání, zemědělství, neziskové organizace, řízení a správa obce, apod.

PŘIHLÁŠENÍ DO PRACOVNÍCH SKUPIN ZDE


DO PRACOVNÍCH SKUPIN SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT ROVNĚŽ OSOBNĚ NA PODATELNĚ NA OBECNÍM ÚŘADĚ V PETROVICÍCH. POKUD VÁS DĚNÍ V OBCI ZAJÍMÁ, ALE NEMÁTE NA JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN ČASOVÝ PROSTOR, VELMI UVÍTÁME VAŠE PODNĚTY A NÁVRHY.

MÁTE NÁVRH ČI PODNĚT? Klikněte ZDE


V souběhu s přípravnými fázemi Strategického plánu probíhá tvorba Komunitního plánu sociálních služeb v Libouchci a jeho spádových oblastech. Komunitní plán sociálních služeb bude jedním z podkladů pro Strategický plán. Více informací o komunitním plánu naleznete v odkaze:

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCE LIBOUCHEC ZDE