Obec Petrovice

Současnost

Obec Petrovice (německý název Peterswald) leží severně od Ústí nad Labem ve výšce 551 m.n.m. (dolní konec obce), na pomezí okresu u státních hranic ČR a SRN. Obcí protéka potok směrem do SRN. Podél něj a podél staré poštovní silnice Nakléřov - státní hranice se rozkládá v délce 7 km. Z hlavní silnice odbočuje v horní části obce důležitá odbočka silnice na Tisou - Libouchec a další na Krásný Les, vedoucí podél státních hranic.

Nejbližší železniční stanice je v Libouchci, ale přibližně stejně daleko je zastávka v Telnici.

K obci patří osady - Hladov, Panenská, Nakléřov, Krásný Les a Větrov. Dále její část Nakléřov, Krásný Les a Větrov. O všech osadách a částech se zmiňujeme na následujících stránkách viz. historie obce.

 

Kostel sv. Mikuláše - postavený v roce 1793 na vyvýšenině ve středu obce. Barokní podélná stavba se zaoblenými nárožími, schodištěm a zaobleným presbyteriem. Střecha pokrytá břidlicí, nahoře na patce devět stop vysoký kříž. Kostelní věž s cibulovitou střechou byla k štítové stěně přistavěna až v roce 1904. Fasády jsou členěny lizénovými rámci a polokruhově zakončenými okny opatřenými vitrážemi. Presbytář je sklenut plackou a konchou s lunetami. V lodi byla plochostropá tříramenná kruchta svedena na pilíře stlačenými oblouky. Hlavní oltář byl kamenný, měl po stranách dva sloupy, mezi kterými se nacházely sochy sv. Petra a Pavla. Střed oltáře vyplňoval obraz sv. Mikoláše, nad ním byla nástavba s obrazem sv. Trojice. Zcela nahoře pak byly umístěny sochy sv. Michaela, sv. Barbory a sv. Kateřiny. Klasicistní křtitelnice pocházela z konce 18. století. Z důvodu dlouhodobého zanedbání údržby střechy do střechy zatékalo, došlo k prohnití dřevěné konstrukce střechy a střecha se v roce 1988 zřítila do lodi kostela.

 

 

 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého - na podestě u kostela je umístěná na vysokém hranolovém soklu, pochází z roku 1709. Kolem r. 1950 sem byla přemístěna z blízké zahrady. Figura v ornátu s biretem na hlavě drží v levé ruce palmovou ratolest, symbol mučedníků. V pravé ruce přidržuje Krucifix, ke kterému sklání hlavu s pětihvězdnou svatozáří. Nad překladovou římsou soklu je kartuše zdobená rostlinnými motivy Festony na bocích mají vinnou révu, ovoce a květiny. Objekt restauroval v roce 1998 akademický sochař Michael Bílek z Petrovic a je státem chráněnou kulturní památkou.

Sloup Ecce homo - při bočním kostelním vstupu, Na čtvercovém soklu je vztyčena šroubovice, na jejímž vrcholu je plastika Ecce homo z roku 1874 od Antona Bauera z Teplic, který ji na vlastní náklady a přes odpor radních instaloval v roce 1875. Sokl s profilovanou patkou a římsou má v čelní straně v líci mramorovou desku s testem a jménem sochaře. Tordovaný sloup je zakončen hlavicí sevřenou nárožními volutami. Postava zmučeného Krista je vzpřímená, má vpředu překřížené svázané ruce a přes záda přehozený plášť svázaný na prsou. Hlavu s trnovou korunou odklání světec vpravo k nástupnímu schodišti. Objekt restauroval ak. sochař Michael Bílek z Petrovic v roce 1998 a je státem chráněnou kulturní památkou.

Fara - pod kostelem byla opravena v letech 1994-1996. Dnes je v domě provozována restaurace

 

Morový kříž – umístěný západně od hřbitova je kamenný s litinovým korpusem ukřižovaného Krista. Byl v roce 1814 postaven na hromadném hrobu cca 500 obětí z řad vojáků i civilistů r. 1814 po napoleonském tažení. Objekt je památkově chráněn a byl v roce 2013 kompletně restaurován ak. sochařem Michaelem Bílkem a spol.