Obec Petrovice

Bitva u Chlumce a Přestanova

Dějiny si často libují v paradoxech. Nejoslnivějšího vítězství své válečnické kariéry dobyl francouzský císař Napoleon I. na území Moravy. Přesto se napoleonské války dotkly českých zemí spíše okrajově a většinou zprostředkovaně. Po porážce Napoleonova tažení do Ruska opustil francouzský císař trosky své armády ještě před hranicemi této země a během prvních tří měsíců roku 1813 dokázal zorganizovat armádu novou, která měla čelit vznikající rusko-prusko-švédské koalici a německému národně osvobozeneckému hnutí. V květnu 1813 porazil rusko-pruská vojska u Groß-Görschen a Budyšína a zatlačil je do Slezska, kde s nimi uzavřel 4. června příměří. Rakouský státní kancléř kníže Metternich který zpočátku vystupoval v roli diplomatického zprostředkovatele, navrhl válčícím stranám uspořádání mírového kongresu v Praze. Mírové podmínky popudily na jedné straně svou umírněností ruského cara a pruského krále, na druhé straně se jevily jako nepřijatelné i pro francouzského císaře. V srpnu 1813 znovu promluvily zbraně. Rakousko tentokrát otevřeně vystoupilo na straně Napoleonových odpůrců.

 

Přestože severní hranice Čech byla takřka neprodyšně uzavřena, francouzský císař seznámil svůj štáb s úmyslem vpadnout do Čech a případně ohrozit Vídeň. Průzkum bojem, provedený ve dnech 17.-24. srpna francouzským armádním sborem maršála Józefa Poniatowského, přerostl v zábor značné části severních Čech až po Liberec, Mimoň a Českou Lípu. Napoleon vstoupil na půdu Čech 19. srpna 1813, kdy krátce pobyl v Jablonném v Podještědí. Zde si "u pramene" ověřil zprávu, že v českém vnitrozemí se šikuje mohutná armáda v síle asi 200 000 mužů, složená z rakouských, ruských a pruských jednotek. Její velitel, polní maršál Karel kníže ze Schwarzenberga, podlehl společnému naléhání všech tří zúčastněných monarchů a vydal rozkaz vyrazit do Saska. Dne 26. srpna byla "Česká armáda" u Drážďan zásluhou francouzského maršála Joachima Murata poražena.

 

Úkolem pronásledovat poraženou armádu byl pověřen velitel I. francouzského armádního sboru, generál Dominik Vandamme. S více než 30 000 vojáky měl proniknout Nakléřovským průsmykem do Čech a obsazením Teplic přerušit hlavní komunikaci mezi Drážďany a Prahou. To se mu však nepodařilo, stejně jako záměr na rozdrcení II. ruského armádního sboru, vedeného generálem pěchoty hrabětem Alexandrem Ivanovičem Ostermannem-Tolstým. V noci z 28. na 29. srpna 1813 se bojovalo v Petrovicích 29. srpna ráno hřměla kanonáda u Nakléřova a Přední Telnice. Další ústup ruských jednotek přes Chlumec a Přestanov k Teplicím mohl přinést jen neodůvodnitelné riziko ohrožení hlavních sil "České armády". Generál pěchoty Ostermann Tolstoj se proto rozhodl svést boj do vyčerpání všech sil a prostředků. Jednotkám, které měl k dispozici, nařídil zaujmout obranu napříč Nové teplické silnice, zhruba na čáře Unčín-Přestanov-Chabařovice s předsunutým postavením u Stradova. Protože se obával odtržení svého levého křídla od jeho hlavní opory - masívu Krušných hor - svěřil tento úsek 1. gardové divizi generálporučíka Alexeje Petroviče Jermolova, zatímco za střední úsek obrany odpovídal generálporučík princ Eugen Würtemberský, švagr někdejšího cara Pavla I.

 

Pro pravé křídlo obrany mezi Přestanovem a Chabařovicemi se již nedostávalo pěchoty ani děl, proto bylo tvořeno vesměs jezdectvem. Mezi ruskými kyrysníky, hulány husary a kozáky zaujal postavení i rakouský dragounský pluk, který představoval jedinou neruskou spojeneckou jednotku v první den bitvy. Ostermannových necelých 15 000 mužů muselo čelit více než dvojnásobné přesile, avšak jejich postavení jim skýtalo trojí výhodu: Vykazovalo určité převýšení ve zcela otevřeném terénu mezi Přestanovem a Chlumcem, v jeho týlu se nemohla a neměla objevit jiná vojska než spojenecká a konečně Vandammovy oddíly, seřazené v protáhlém pochodovém proudu mezi Nakléřovem a Chlumcem mohly být nasazeny do útoku jen postupně. Předehrou bojových akcí se stala prudká srážka v katastru Chlumce, která zřejmě svojí neočekávaností zaskočila vesničany, vracející se z ranní mše. V pamětním zápise se praví: "Každý honem utíkal, aby ještě zachránil, co se ještě zachrániti dalo. Zeny a děti, obtížené nejrozmanitějšími věcmi, a muži ženoucí dobytek, spěchali, aby se skryli v blízkých lesích. Zatím už řádil bodákový útok předních francouzských vojů se zadním vojem Rusů, kteří se zoufale bránili u chlumeckého hřbitova." Byla neděle 29. srpna 1813.

 

Přestože Francouzi na počátku bitvy disponovali jen malým počtem děl, jejich pěchota se neúnavně vrhala do opakovaných ztečí proti ruským pozicím u Stradova. Očitý svědek popisovaných událostí zaznamenal: "Vystaveno útokům se všech stran, sem a tam se zmítalo klubko obránců zahrnujících gardové i řadové pluky, spojené v jednu velikou masu která se podle okolností pohybovala vpřed nebo zpět. Bylo by možno toto žhoucí množství bojovníků nazvat změtí, ve které se bily oddíly obou stran se lví odvahou. Jednotlivé druhy zbraní tu mizely ve všeobecném hluku bitvy." Francouzské pěchotě se nepodařilo Stradova zmocnit a utrpěla značné ztráty. Mezi padlými se nalézal i generál Rousse. Podobně se útočící straně vedlo v Přestanově. Proto se kolem 16. hodiny pokusila část francouzského jezdectva obejít pravé křídlo jezdectva spojenců. Byla však odražena u Chabařovic dobře mířenou palbou jedné z ruských baterií za pomoci kyrysníků kteří dorazili na bojiště teprve v průběhu bitvy. Asi v 17 hodin podnikli Francouzi ve dvou silných kolonách poslední útok na postavení protivníka. Ruské zálohy se ztenčily na pouhých několik desítek mužů, ale i útočníci se ocitli na pokraji úplného vyčerpání a útok zastavili.

 

Ztráty prvého dne činily asi 12 000 mužů, to jest zhruba po 6 000 mužů na každé straně. Sám generál Ostermann-Tolstoj utrpěl těžké zranění. Rusové však dosáhli svého cíle a zabránili Vandammovu sboru uzavřít hlavní voj "České armády" v Krušných horách. Její štáb, jenž tím pravděpodobně unikl nebezpečí zajetí, ještě v noci z 29. na 30. srpna připravil bitevní dispozice, podle nichž měl být následujícího dne Vandammův sbor obklíčen a zničen. Vrchní velení nad spojeneckými jednotkami, které měly tento úkol provést, převzal ruský generál Barclay de Tolly. Rozbitá 1. divize ruské gardy byla stažena do zálohy k Soběchlebům. Její místo zaujali ruští granátníci a řadoví vojáci generála Golicyna, podporovaní ruskými i rakouskými kyrysníky. Velení v centru bitevní sestavy převzal generál Michail Andrejevič Miloradovič, jemuž byly podřízeny zbytky II. ruského armádního sboru posílené dalšími ruskými útvary - 2. gardovou divizí, dvěma divizemi kyrysnickými a početným lehkým jezdectvem. Na pravém křídle měly operovat rakouské jednotky pěší divize Colloredo-Mansfeldovy a lehké divize Bianchiho, tvořené šesti husarskými pluky. Ze stejného počtu pěších pluků se čtyři doplňovaly v Čechách - terezínský, plzeňský, písecký a jindřichohradecký. Z českých zemí se rekrutovala i část kyrysníků a dragounů určených k přímé podpoře pěchoty.

 

Teprve 29. srpna večer dorazily k Chlumci zbývající jednotky Vandammova sboru Francouzský generál se netajil optimismem a svým podřízeným důstojníkům sdělil, že ve čtvrtek 2. září budou společně obědvat v Praze. Počítal totiž s příchodem dalších francouzských posil, snad dokonce v čele se samotným císařem. Napoleona však silně znepokojil postup spojeneckých armád v Braniborsku a Lužici a považoval přesun hlavních francouzských sil do Čech za velmi riskantní. Ponechal tedy Vandammův sbor vlastnímu osudu. Třebaže jeho velitel náležel k těm méně schopným a zodpovědným velitelům napoleonských vojsk, kdyby tušil, že bude muset čelit s 25 000 bojeschopnými muži přesile Rusů a Rakušanů, bez šance na příchod dalších francouzských posil, asi by neváhal dát rozkaz ke spořádanému ústupu. Namísto toho setrval při původním plánu, kdy zamýšlel masivním útokem dvou divizí odtrhnout levé křídlo protivníka od Krušných hor, zatlačit Rusy a Rakušany do podhůří a tam je zničit.

 

Dne 30. srpna v 7 hodin ráno se bitevní linie mezi Střížovickým vrchem a Krušnými horami znovu ocitla v ohni. Zatímco pravé křídlo francouzského šiku vytlačilo Rusy ze Stradova a útočilo na Kl6ckerův mlýn ležící severozápadně od dobyté vsi, na opačném křídle se hned zrána vyvíjela situace v neprospěch Francouzů. Úžlabina mezi Chabařovicemi a Českým Újezdem se zaplnila ruským lehkým jezdectvem. Rakouská pěší divize Colloredo-Mansfeldova sestoupila z výšiny "Na Běhání" a energickým postupem přes Hrbovice se rychle zmocnila Střížovického vrchu. Aby zabránil obchvatu svého levého křídla, musel generál Vandamme oslabit střed svého postavení u Chlumce o jednu pěší brigádu a část dělostřelectva, jež se přesunuly na levé křídlo. Teprve třetím nájezdem se zde ruskému a rakouskému jezdectvu podařilo umlčet část francouzských děl.

 

Kolem poledne panoval v centru francouzské bitevní sestavy u Chlumce poměrný klid a generál Vandamme stále ještě doufal v příchod hlavních sil císařovy "Velké armády". Namísto nich se však neočekávaně objevili v Nakléřovském průsmyku Prusové. Francouzi se velmi rychle vzpamatovali z překvapení, které ostatně nebylo o mnoho větší než překvapení samotných Prusů. Vandamme se rozhodl ponechat na místě veškeré vozatajstvo a dělostřelectvo, které mělo za podpory části pěchoty zadržet postup Rusů a Rakušanů. Větší část pěchoty a téměř všechno jezdectvo provedly na stísněném prostoru kolem Chlumce Žandova a Dolního Varvažova obrat čelem vzad, aby se probily liniemi pruských jednotek, vedených generálem Friedrichem Kleistem. Jejich postavení se táhlo napříč Novou teplickou silnicí mezi Horním Varvažovem a úpatím Krušných hor poblíž osady Ždírníce. Třebaže Kleist dísponoval asi 20 000 muži a přestože Rakušané navázali mezi Úžínem a Horním Varvažovem přímý dotyk s jeho oddíly, podařilo se francouzskému jezdectvu pod velením generála Corbineaua prosekat si ústupovou cestu pruskými liniemi.

 

Generál Kleist přitom jen o vlásek unikl zajetí. Mnohem méně štěstí však měl velitel francouzského armádního sboru, který byl s dalšími čtyřmi generály zajat. Obklíčená francouzská pěchota propadla naprosté demoralizaci. Rabovala opuštěné vozy nebo prchala do krušnohorských lesů. Za sebou nechávala mrtvé a raněné, zabité koně, vyloupené vozy a rozbitá děla. Dvoudenní bitva stála Francouze na 11 000 mrtvých a raněných, dalších zhruba 10 000 neraněných vojáků padlo do zajetí. Na vítězné straně postrádali asi 9 300 mužů (odhadem 7 000 Rusů, 1 500 Prusů a 800 Rakušanů).

 

V průběhů bojů bylo zničeno přes 600 domů, tři dvory a kaple na vrchu "Horka" u Chlumce. Samotný Chlumec se proměnil ve spáleniště. Týž osud potkal i Stradov, Přestanov, Chabařovice, Žandov a Dolní Varvažov. Hmotné škody byly vyčísleny na dva milióny zlatých.

 

Dne 30. srpna opustila francouzská posádka Ústí nad Labem, znepokojována rakouskými průzkumnými oddíly z terezínské posádky. Zajatý generál Vandamme zatím putoval v uzavřeném kočáře pod silnou eskortou do Prahy. Protože se v Čechách rozšířila fáma, že se zde chtěl stát králem, byl po celou cestu obtěžován rozčilenou chátrou. Napoleon se nechtěl s porážkou svého armádního sboru u Chlumce a Přestanova smířit a jeho vojska podnikala pokusy o vpád do Čech. Jeden z nich ztroskotal 17.-18. září na pevné obraně rakouských vojsk vedených generálem Colloredo-Mansfeldem u Varvažova. V říjnu 1813 došlo k obrovské "bitvě národů" u Lipska, v níž byla francouzská armáda drtivě poražena. Sen o napoleonské Evropě se definitivně rozplynul.